Общи условия

1. Предмет
1.1. Настоящият документ представлява Общите условия условията за ползване на сайта Hikvision.bg, които уреждат правилата за използването на Hikvision.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

2. Данни за продавача
2.1. Р КОМПЮТЪРС ЕООД (R COMPUTERS ltd.) е дружество, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 201992184 и идентификационен номер по ДДС BG201992184, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Бургас, п.к. 8000, бул. Демокрация 117, телелефон +359 876 875 333, електронна поща info@rcomputers.bg.
2.2. Р КОМПЮТЪРС ЕООД администрира сайта и електронния магазин hikvision.bg (www.hikvision.bg), и неговите поддомейни.

3. Дефиниции
3.1. Продавач - Р КОМПЮТЪРС ЕООД.
3.2. Сайт – домейна hikvision.bg и неговите поддомейни.
3.3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Hikvision.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, връща стоки и други.
3.4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и други).
3.5. Любими – раздел в акаунта, който позволява наПотребителя да създаде свои списъци от любими продукти.
3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.7. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

4. Достъп
4.1. Р КОМПЮТЪРС ЕООД не гарантира постоянното функциониране на www.hikvision.bg.
4.2. Р КОМПЮТЪРС ЕООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен поддомейн или до целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Клиента.
4.3. Р КОМПЮТЪРС ЕООД си запазва правото да пренасочва Клиента към други страници в интернет, които се контролират от Р КОМПЮТЪРС ЕООД. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
4.4. Р КОМПЮТЪРС ЕООД си запазва правото да пренасочва Клиента към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Р КОМПЮТЪРС ЕООД няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно верността на информацията, която се съдържа в тях.